Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE13.05.2021 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


ZA RADNO MJESTO:

                   Referent blagajne

sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca

 

                   Mjesto rada:  Kolodvorska 1, Duga Resa

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 ) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1

 

OPIS POSLOVA:

-                     vrši uplatu, isplatu, kontrolu i obradu glavne blagajne i blagajne za prijelazni račun,

-                     izrađuje evidenciju uplata i isplata blagajne,

-                     vrši isplatu putnih naloga,

-                     vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada,

-                     obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja u okviru svoje stručne spreme,

-                     za svoj rad odgovara rukovoditelju i direktoru.

 

UVJETI RADNOG MJESTA:

Stupanj i vrsta školskog obrazovanja; SSS, ekonomska

Znanja i vještine: poznavanje rada na računalu,

Radno iskustvo: 1 godina

Probni rad: 3 mjeseca

 

DODATNE NAPOMENE:

Prednost imaju kandidati koji su nezaposleni i koji imaju manju udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada. 

Poslodavac napominje kako postoji mogućnost da će kod odabira kandidata koristiti profesionalnu pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na način da će isti provesti profesionalnu selekciju kandidata.

 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

-          pisanu prijavu (motivacijsko pismo) 

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi i osposobljenosti (preslika diplome/svjedodžbe),

-          preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu)

-          preslika vozačke dozvole.

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:  24. svibnja 2021. godine.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

 

Prijave za javni natječaj podnose se osobno ili putem pošte na adresu: Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa – natječaj.


Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Komunalnom Duga Resa d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Komunalnom Duga Resa d.o.o. izdati potvrdu.

 

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN(42/18).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

 

U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!