Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. je nakon petogodišnje pripreme projekta za unapređenje sustava vodoopskrbe osigurala investiciju vrijednu preko 22 milijuna kuna kroz program smanjenja gubitaka.26.09.2018 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Poštovani,

javni isporučitelj vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. je tijekom 2013. godine započeo sa pripremom razvojnog perioda kako bi osigurao održivu i kvalitetniju vodoopskrbu u budućnosti obzirom na starost cjevovoda i dugi period opskrbe vodom korisnika na području grada Duge Rese i okolnih općina.

Obzirom da smo na našim web stranicama korisnike našeg sustava i sve posjetitelje web stranica obavještavali o svakom pojedinom periodu pripreme razvoja, još jednom ćemo petogodišnji razvojni niz prikazati u cijelosti, te opisati sve aktivnosti koje su obuhvaćene programom smanjenja gubitaka, kao rezultat dugoročnog i uspješnog planiranja.

Priprema:

        2013. - 2014. Analiza vodoopskrbnog sustava,  izrada geografskog informacijskog sustava  sa pripadajućim opisom tehničkih podataka nužnih za dovršetak analize postojećeg stanja.

Komunalno Duga Resa d.o.o. je u prosincu 2013. godine započelo sa ucrtavanjem vodova u digitalnom obliku. QGIS geografski informacijski sustav za upravljanje prostornim podacima i pridruženim osobinama koje će nam omogućiti racionalnije raspolaganje i potpunu kontrolu sustava odvodnje i vodoopskrbe iz mnogih stajališta. Obzirom na osobine našeg vodoopskrbnog područja, razvedenost, vremenski period tijekom kojeg se je razvijao i moguće nepoznanice oko određenih točaka dionica, odlučili smo se za korištenje open-source software-a. Nakon izrade katastra vodova u duljini 500 km cjevovoda vodoopskrbnog sustava koji se grana područjem površine 370km², isporučitelj je stvorio mogućnost analize postojećeg stanja.

 Analitikom prikupljenih podataka, koji tada ne ostaju samo na razini postojećeg sustava kojim upravljamo, već je razmatrana specifična potrošnja građana, analiza potreba u budućem vremenu i  projekcija demografske slike stanovništva,  sektor tehničkih poslova tvrtke  je procijenio  da ćemo rad na razvoju orijentirati na tri osnovne aktivnosti:

 • Unapređenje i sanacija mreže - ugradnjom moderne i sofisticirane opreme
 • Povezivanje zona opskrbe – susjednih do sada neovisnih zona vodo zahvata
 • Unapređenje - sanacija i rekonstrukcija svih vodo zahvata

Linijsko unapređenje mreže-potrebe za nadzorno upravljačkim sustavom, aktivnom kontrolom hidrauličke situacije u mreži koji osigurava kontinuirano praćenje promjena na mreži, a time i nadzor nad gubicima. To će se osigurati primjenom moderne hidrauličke vodovodne armature, koja ima mogućnost aktiviranja postavki ovisno o dnevnom i noćnom režimu, kao i prilagodbu potrebama u momentima vršne potrošnje. 

 

Povezivanje sustava koji do tada funkcioniraju odvojeno i neovisno, bez mogućnosti međusobne podrške u slučaju nepredviđenih nepogodnih situacija. Unutar ovih stajališta, problematična točka koju smo htjeli definirati su i novonastali uvjeti na rijeci Dobri izgradnjom HE Lešće. U tu svrhu je izgrađena vodosprema „nova Vidanka“, koja je bila uvjetovana zbog mogućih novih rizika koji bi mogli ugroziti Novigrad na Dobri, a koncept podrške se je zasnivao na dugoročnom povijesnom planu kojim je predviđao transport vode sa karlovačkog područja.

        2014. -  Izrada projektnog zadatka „Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava grada Duge Rese i okolnih općina”

Bitno je napomenuti kako je kod vodoopskrbnih sustava iznimno važna dosljednost u razvojnim planovima, u suprotnom će doći do neracionalnog trošenja investicijskih sredstava koji nas neće dovesti do zacrtanog cilja kao i propuštanja vrlo često jedine prilike obzirom na aktivnosti programa koje su u tom trenutku otvorene.  Posljedice su  neostvarivanje željenih indikatora projekta koji su u ovom slučaju bitni za dugoročni plan ulaganja.

Projektni zadatak je izradio sektor tehničkih poslova tvrtke unutar kojeg su prikazane sve specifičnosti sustava, kako bi se kroz kvalitetnu podlogu i opise stvorili preduvjeti za primjenjive i kvalitetno analizirane potrebe budućeg stanja sustava.

 • 2014.-2016. Izrada studije vodoopskrbe „Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava grada Duge Rese i okolnih općina”

Za nastavak razvoja vodovodne mreže i autonomnosti područja vodoopskrbe kojim upravljamo, studija „Koncepcijsko rješenje“ je tehničko-ekonomskom analizom došla do zaključaka koji su bili predviđeni uz jedan iznimno važan argument za lokalno stanovništvo i korisnike ovog područja kao i nas isporučitelja, a to je da je predstudija izvodljivosti dokazala kako ćemo bez obzira na konstantne navode tehničkih opisa projekata iz prošlosti o priključenju na Karlovac, zadržati i unaprijediti vodozahvat „Novigrad na Dobri“, koji će tehničkim rješenjem i načinom zahvata biti zaštićen od vanjskog ili direktnog utjecaja na moguće nepogode ili onečišćenja koja mogu nastati u široj sanitarnoj zoni u pojasu rijeke Dobre, izradom bunara koji su danas izgrađeni.

Kako bi se malo vratili u sadašnje stanje i predviđanje međusobne interkonekcije do sada neovisnih sustava, izdašnost tih bunara je mjerena do potreba 50 l/s, što bi nam u budućnosti trebalo osigurati opciju transporta vode  u druga područja, u ovom slučaju na područja općina Netretić i Bosiljevo, koje se opskrbljuju iz Završja Netretićkog, te mogućnost da u desno obalni sustav grada Duge Rese, konkretnije u vodospremu Vinica transportiramo dovoljnu količinu vode kako bi na dugareškom području distribuciju vode osiguravali iz jedinstvenog vodoozahvata bez obzira na trenutna ograničenja i funkcionalnost mreže.

 • 2017. -  Priprema i prijava na javni pozivni natječaj za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj – razrada aktivnosti prema u ovisnosti sa potrebama sustava, izrada godišnje bilance prihodovane i neprihodovane vode, procjena troškova, ispunjavanje administrativnih uvjeta propisanih natječajem.

Ø  Financiranje programa i pripadajućih projekata i aktivnosti smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima koji se generiraju u značajnim količinama u Republici Hrvatskoj, predstavlja prioritet obzirom na smanjenje pritiska na vodna tijela, te ima za cilj dugoročno uspostavljanje održivog upravljanja vodoopskrbnim sustavima. Također, provedba programa smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj ima za cilj i ujednačavanje standarda poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga (u daljem tekstu JIVU).

Ø  Činjenica je da se danas na nacionalnom nivou generira oko 49% gubitaka vode što iznosi oko 230 mil. m3/godišnje. Navedeno upozorava na hitno poduzimanje određenih aktivnosti u smislu financijske, tehničke, investicijske i operativne pomoći isporučiteljima vodnih usluga koji tim vodoopskrbnim sustavima upravljaju. 

Ø  Vodni gubici se najčešće pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže (puknuća i oštećenja na cijevima, spojevima, vodovodnim armaturama i oblikovnim komadima), što se opisuje kao kvar na sustavu. U tom kontekstu, uklanjanje vodnih gubitaka podrazumijeva uklanjanje kvarova, odnosno sanaciju cjevovodne mreže i pratećih elemenata, što predstavlja dodatni trošak (materijal, radna snaga, radovi), odnosno dodatan negativan utjecaj na financijsko poslovanje isporučitelja vodnih usluga.

Ø  Negativni utjecaji ogledaju se u zahvaćanju nepotrebno velikih količina vode na pojedinim slivnim područjima, što dugoročno može dovesti do promjene prirodne biološke i hidrološke ravnoteže, ali i do smanjenja kapaciteta pojedinih izvorišta kao posljedica negativne bilance vode (veće crpljenje od prihranjivanja), čime dugoročno gledano opskrba pojedinih područja može biti ugrožena.

Ø  Danas u Republici Hrvatskoj između vodoopskrbnih sustava ne postoji unificiran način prikazivanja gubitaka vode niti procjene tehničkog stanja vodoopskrbnih sustava čime nije moguća utemeljena evaluacija rada sustava na nacionalnoj razini.

Ø  Od ranih 1980-ih uočeno je, da prikaz gubitaka u postotcima (%) u odnosu na ukupni ulaz vode u sustav nije prikladan za procjenu operativne učinkovitosti upravljanja sustavom s gledišta stvarnih gubitaka vode. Razlog leži u tome što na izračunate postotke snažno utječe potrošnja vode i varijacije u toj potrošnji u svakom pojedinom sustavu.

Ø  Problematičnost prikaza gubitaka u % sve je više prepoznata i u pojedinim zemljama u svijetu krenulo se na utvrđivanje novih standarda koji bi omogućili kvalitetniju analizu, određivanje prioriteta, praćenje učinkovitosti i usporedbu između pojedinih vodoopskrbnih sustava.

Ø  Radi uspješnijeg rješavanja problematike gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima nužno je započeti sa primjenom novih svjetskih standarda (IWA metodologija) koji omogućuju određivanje stvarnog stanja u sustavu, a time i realno planiranje potrebnih mjera, ciljeva, praćenje uspješnosti realizacije i uspoređivanje sa drugim sustavima.  

Ø  Aktivnost B sa kojima Komunalno započinje realizaciju obzirom da je na vrijeme izrađena vodoopskrbna studija, u suprotnom bi tek sada započeli sa aktivnostima iz 2013. godine, se time svrstava u naprednu skupinu vodovoda što nas je u odnosu na ukupni broj otprilike 160 naručitelja u Republici Hrvatskoj, svrstalo među 20 najuspješnijih, od kojih smo obzirom na predviđene troškove dobili najveći grand sredstava, tj. najvišu vrijednost investicije za cjelokupno provođenje programa u Republici Hrvatskoj unutar vremena postupka nabave usluge iz programa.

Programom su predviđene aktivnosti :

 • Novelacija postojeće vodoopskrbne studije
 • Izgradnja mjerno-regulacijskih okana
 • Utvrđivanje curenja
 • Sanacija otkrivenih curenja
 • Projektiranje interventnih mjera
 • Sanacija cjevovoda
 • Sanacija vodnih građevina
 • Tehnička zaštita vodoopskrbnih objekata-opremanje
 • Izrada elaborata uspješnosti nakon što program bude proveden.

 

Vrijednost Okvirnog sporazuma s porezom na dodanu vrijednost iznosi:   22.220.554,41 kuna. Okvirni sporazum je sklopljen na period od pet godina nakon kojeg je indikator uspješnosti smanjenje trenutnih gubitaka za 50%.

Izvođač radova je tvrtka I M G D d.o.o iz Samobora, koja će svoje aktivnosti započeti sa utvrđivanjem nultog stanja (gubitaka), koje će biti referentna točka prilikom izrade elaborata uspješnosti unutar kojeg izvođač ima obvezu dokazivanja ostvarenog cilja programa.

Realizacija programa započinje potpisanim Ugovorom za sanaciju gubitaka za 2018. godinu vrijednosti 2.500.000,00 Kn (s PDV-om).

O nastavku radova na PROGRAMU SMANJENJA GUBITAKA  pravovremeno ćemo vas obavještavati kako bi posjetitelji web stranica imali uvid u sve aktivnosti.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                   Komunalno Duga Resa d.o.o.    
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!