Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

VODOISTRAŽNI RADOVI U NOVIGRADU NA DOBRI06.12.2016 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


 

Tvrtka Akvifer j.d.o.o. je 05.12.2016.god. započela sa vodoistražnim radovima u Novigrdu na Dobri a u svrhu pronalaženja novih količina pitke vode koje ne bi bile zahvaćene iz otvorenog vodotoka rijeke Dobre već iz mogućih vodonosnika u neposrednoj blizini postojećeg vodozahvata. U ovoj fazi predviđeno je geološko kartiranje šireg područja oko vodozahvata Novigrad na Dobri, (cca 35 km2) sa izradom geološke i hidrogeološke karte, geološko kartiranje užeg područja vodozahvata Novigrad na Dobri, (cca. 4 km2), geofizička istraživanja metodom geoelektrične tomografije, mjerenje profila Wenerovim rasporedom, razmakom između  elektroda od 10 m i dubinskim zahvatom cca 100 m., te izrada Hidrogeološkog elaborata o izvedenim vodoistražnim radovima.  Ukupna vrijednost radova u ovoj fazi iznosi 64.700,00 kn koji će biti sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i nositelja investicije javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog Duga Resa d.o.o. Predviđeno vrijeme izvođenja radova u ovoj fazi je 20 radnih dana. 

                                                                                  Sektor tehničkih poslova, Komunalno Duga Resa d.o.o.

 
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!