Cjenik usluga vodoopskrbe

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Odluka o cijeni vodne usluge

ODLUKA_o_cijeni_vodne_usluge_-_javne_vodoopskrbe_i_javne_odvodnje.pdf

Temeljem čl. 206 st 5. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i čl. 8. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10), direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Nikola Car, ing. dana 20.07.2015. god. donosi ovaj dokument.

CJENIK VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

CJENIK_vodne_usluge_-_javne__vodoopskrbe_i_javne_odvodnje_Komunalno_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temelj Odluke o cijeni vodne usluge - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalnog Duga resa d.o.o. od dana 20.07.2015. godine direktorica Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa d.o.o., Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur., dana 01.07.2017. god. donosi ovaj dokument.

Odluka_o_naknadi_za_razvoj_društva_Komunalno_Duga_Resa_d.o.o.__Duga_Resa.pdf

Izmjene i dopune cjenika vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalnog Duga Resa d.o.o.

Izmjene_i_dopune_cjenika_vodnih_usluga_-_javne_vodoopskrbe_i_javne_odvodnje_Komunalnog_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temeljem Odluke o cijeni vodne usluge - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalno Duga Resa d.o.o. od dana 20.07.2015. godine direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Ivan Klokočki ing.građ., dana 02.05.2018.god. donosi ovaj dokument.

Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Odluka o kriterijma za otpis vodnih usluga

Odluka_o_kriterijima_za_otpis_vodnih_usluga.pdf

Cjenik dodatnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o.

CJENIK_dodatnih_usluga_Komunalnog_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temeljem čl. 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. i Odluke o visini cijene izdavanja Tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja na vodne građevine od dana 20.01.2012. god. direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Nikola Car, ing. dana 10.03.2014. god. donosi ovaj cjenik.

CJENIK_vodne-usluge-djelatnosti_crpljenja__odvoza_i_zbrinjavanja_fekalija_iz_septičkih__sabirnih_i_crpnih_jama_na_području_Općine_Netretić.pdf

Temeljem Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz sep., sabirnih i crpnih jama na području Općine Netretić od dana 29. ožujka 2016. godine i Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih sabirnih i crpnih jama na Općine Netretić od dana 20.travnja 2016. godine, direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Nikola Car ing. dana 20.travnja 2016. god. donosi ovaj dokument.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!