Vodoopskrbno područje i sustav

Kratki uvodni tekst u kategoriju djelatnosti

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

VODOOPSKRBNO PODRUČJE-KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.

Područje Grada Duga Resa

Područje grada Duga Resa spada u VGO za vodno područje slijev Save , tj. po podjeli Hrvatskih voda spadamo u vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu.

 

Postojećim vodoopskrbnim sustavom kojim upravlja tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o.  se opskrbljuje područje grada Duga Rese sa širom okolicom, kao i susjedne općine našeg područja :

  • dio općine Generalski Stol ( Gornji Zvečaj, Lipa, Gradišće )
  • općinu Bosiljevo (  Beč, Bitorajci, Bosanci, Bosiljevo, Dani, Dugače, Fratrovci, Fučkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Jančani, Johi, Kasuni, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Krč Bosiljevski, Laslavići, Lipovšćaki, Lisičina Gorica, Malik, Mateše, Milani, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Otok na Dobri, Podrebar, Podumol, Potok Bosiljevski, Pribanjci, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Sela Bosiljevska, Skoblić Brdo, Soline, Spahići, Strgari, Špehari, Umol, Varoš Bosiljevski, Vodena Draga, Vrhova Gorica, Žubrinci )
  • općinu Netretić (Baići, Bogovci, Brajakovo Brdo, Bukovje Netretićko, Culibrki, Donje Prilišće, Dubravci, Dubravčani, Goli Vrh Netretićki,Kolenovac,Kučevice, Kunići Ribnički, Ladešići, Lončar Brdo, Lonjgari, Maletići, Mali Modruš Potok, Mračin, Mrzljaki, Netretić Novigrad na Dobri,Pavičići, Piščetke,  Račak, Rešetarevo, Rosopajnik, Skupica, Srednje Prilišće, Straža, Tončići, Veliki Modruš, Potok, Vinski Vrh, Vukova Gorica, Zaborsko Selo, Zagradci, Završje Netretićko)
  • općinu Krnjak (Dugi Dol, Budačka Rijeka, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnićki, Hrvatsko Žarište, Krnjak, Poljana Vojnićka, Donji Budački, Mlakovac, Gornji Mlakovac, Pavković Selo, Bijeli Klanac, Brebornica)
  • Karlovac (Tušilović, Selišće, Ladvenjak,D. i G. Zastinja)
  • općina Barilović (dio Belajskih Poljica, Banjsko Selo, Belajski Malinac, Podvožić, Gornji Velemerić, Donji Velemerić, Koranski Brijeg, Leskovac Barilovački, Carevo Selo, Križ Koranski, Šćulac)

Vodoopskrbni sustav našeg područja je sustav otvorenog tipa s jednokratnim korištenjem vode.

Vodoopskrbno područje na kojem vršimo distribuciju vode možemo podijeliti tokom rijeke Mrežnice. 

Područje opskrbe sa zapadne strane Mrežnice možemo opisati njenim krajnjim točkama, a čine ga naselja između Gornjeg Zvečaja i Gornjeg Mrzlog Polja M. sa zapadne, dok je sa istočne omeđeno općinom Bosiljevo i proteže se paraleno tokom Dobre, sve do općine Netretić na sjevernoj strani, a rubnu točku našeg vodoopskrbnog područja čini mjesto Završje Netretićko gdje se ujedno i nalazi jedan od objekata ispostave vode, koji snabdijevaju spomenuto područje. Otvoreno vodozahvatište ˝ Novigrad na Dobri ˝ i već spomenuto kaptažno vodozahvtište ˝Završje˝ čine veću  polovinu ukupno zahvaćenih količina vode našeg sustava.

 

 

Vodozahvatištem ˝ Novigrad na Dobri˝  se zahvaćena ( kapaciteta  qcrp = 42,0 l/sek) voda nakon zahvatne građevine potisnim cjevovodom dovodi do uređaja za kondicioniranje, gdje se pročišćavanjem i dezinfekcijom voda priprema za distribuciju. Tlačenjem vode do vodospreme ˝stara Vidanka˝ V = 1000 m3 se osiguravaju operativne rezerve vode, kako bi se stalnim količinama izravnavale oscilacije u potrošnji .Uz povećanje broja stanovništva došlo je do potrebe izgradnje još jedne vodospreme ˝nova Vidanka V = 800 m3 koja je uključena u vodoopskrbni sustav ˝ Duga Resa ˝. Položaj vodospreme ˝stare i nove Vidanke ˝ nadmorskom visinom osigurava u potpunosti gravitacioni cjevovodni sustav vodoopskrbe grada Duga Rese.

Vodozahvatište ˝ Završje ˝  egzistira ispostavom vode građevinom za kaptažu izvora Popošćak, iz koje se crpnom stanicom ˝Završje˝ (kapaciteta  qcrp = 10,0 l/sek) puni vodosprema ˝ Završje-Sv. Križ˝ V = 500 m3. Gravitacioni cjevovod vodu dovodi do vodospreme ˝ Podbil ˝ V = 250 m3 na koju je priključen vodovod ˝ Netretić-Vukova Gorica ˝. Preostali ogranci vodoopskrbne mreže, koji su vezani na istu ispostavu su vodovod ˝ Vinski Vrh˝  i vodovod ˝ Dubravci-Zvečaj ˝.Spomenuti cjevovodni sustav je gravitacioni, no grananjem nakon prekidne komore u naselju ˝ Straža˝ ogranak vodovoda ˝ Dubravci-Zvečaj ˝ postaje tlačno-gravitacioni crpnom stanicom ˝ Sladić ˝ kojom su osigurani preduvjeti punjenje vodospreme ˝ Babička ˝ V = 400 m3, kojom se snabdijeva Gradišće, Lipa i sva naselja do Zvečaja.     

Vodoopskrbno područje koje se nalazi istočno od toka rijeke Mrežnice se proteže od mjesta Tomičić na južnoj strani, nizvodno sve do granice naselja Donje Mrzlo Polje M. i Male Švarče, gdje graniči sa karlovačkim vodovodom sa obje strane Mrežnice. Na južnoj strani spomenutog područja zamišljenom linijom koja spaja Zvečaj, sa općinom Barilović možemo opisati granicu koja se nastavlja koritom rijeke Korane do ujedno i najbitnije točke Donji Velemerić gdje je vodocrpilište, koje osigurava sve potrebne količine vode za distribuciju vodoopskrbnog područja desno od toka Mrežnice. Bitno je napomenuti kako rijeka Korana ne čini granicu našeg vodoopskrbnog područja u potpunosti, već se ono grana od općine Barilović za Kosijersko Selo, Mlakovac sve do Pavković Sela, gdje graniči sa vodovodom Krnjak, kojem isporučujemo vodu iz vodocrpilišta Velemerić. Istočna granica vodoopskrbnog sustava se na sjevernu stranu pruža do mjesta D. Zastinje. 

Vodozahvatište ˝Donji Velemerić ˝ (kapaciteta  qcrp = 24,0 l/sek) crpi vodu iz bušenog zdenca dubine 20 m, kojim se ubiru podzemne vode slobodnog vodnog lica. Pumpnom stanicom ˝Petak˝ se voda potiskuje kroz tlačno-gravitacioni sustav do vodospreme ˝ Martinšćak ˝ V = 600 m3 ( na koti 206,0 m.n.m  ) , no istovremeno se distribuira u sustav vodovoda, Velemerić-Ladvenjak-Tušilović-Krnjak, te do općine Barilović. Bitno je nadodati da se eksploatacijom vode iz vodospreme ˝ Martinšćak˝ do vodospreme ˝ Vinica ˝ V = 1200 m3 ( dužine 486,0 m ) glavni cjevovod grana u sekundarnu vodoopskrbnu mrežu, ćime se opskrbljuju naselja Podvožić, Banjsko Selo, Pečurkovo Brdo i Belajska Vinica. Distribucija preostalih naselja vodoopskrbnog područja istočno od toka rijeke Mrežnice ( desna obala ) se u cijelosti vrši iz vodospreme ˝ Vinica ˝ gravitacionim sustavom od Donjeg Mrzlog Polja M. do Mrežničkog Briga, gdje sustav postaje tlačno gravitacioni, prepumpnom stanicom, koja omogućuje punjenje vodospreme ˝ Mrežnički Novaki ˝ V = 2x100 m3. Vodosprema osigurava dovoljan pritisak vodovoda i snabdijeva naselja Cerovački Galovići, Bošt, Mihalić Selo i Bukovlje.

Prethodna podjela vodoopskrbnog područja ne razdvaja sustav u potpunosti na dvije neovisne parcijalne cjeline, već  je mreža međusobno povezana, kako bi se zalihe vode mogle nadopunjavati u nekim nepredvidivim i nepoželjnim situacijama ( npr. utjecaja na slivno područje, vodozahvatišta, oštećenja cjevovoda, problem sa energentima itd. ). 

U naselju Sv. Petar Mrežnički je izveden spoj vođen kroz rijeku Mrežnicu sa vodovodom vođenim naseljem  Mrežnički Varoš.     

Spoj istočnog i zapadnog vodoopskrbnog sustava je izveden cjevovodom preko rijeke Mrežnice,  mostom kod ˝ Gornjeg Mlina ˝  ćime je spojen cjevovod vođen Jozefinskom ul. sa mrežom Radićeve ulice,naselja Tušmer i Ul. dr. Ivana Banjavčića.

U Ulici Jozefa Jeruzalema je cjevovod vođen mostom ˝ Donji Mlin˝ i spojen na vodoopskrbu naselja Tušmer i Donjeg Mrzlog Polja Mrežničkog, koje je nizvodno spojeno i na Ul. bana Josipa Jelačića, što će u budućnosti poprimiti i najvažniju ulogu za vodoopskrbu zapadne strane rijeke Mrežnice. Nakon izgradnje HE Lešće, proveden je projekt spajanja na vodoopskrbni sustav grada Karlovca, kako bi se omogućilo punjenje vodospreme ˝ Vidanka ˝ u slučaju nepredvidivih situacija na rijeci Dobri, kao i punjenje vodospreme ˝Vinica˝ dođe li do problema sa vodozahvatištem ˝Petak˝ u Velemeriću. Više o mogućnosti spajanja i povezivanja našeg vodoopskrbnog sustava, kojim bi se omogućilo bolje nadopunjavanje lijevoobalnog i desnoobalnog vodoopskrbnog sustava je opisano u kocepciji razvoja. 

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!